Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Zadania

 

WOJSKOWA INSPEKCJA SANITARNA 

Stanowi specjalistyczny organ resortowy czuwający m.in. nad stanem sanitarno-higienicznym miejsc służby i pracy, warunkami i zdrowiem żywienia zbiorowego, jak również popularyzujący zasady higieny i zapobiegania chorobom. Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej wykonują zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenach zajmowanych przez wojsko oraz w stosunku do żołnierzy oraz pracowników wojska, a także wobec wojsk sojuszniczych przebywających na terytorium naszego kraju oraz przemieszczających się przez nie tranzytem.

Główne zadania WIS

 • zapobiegawczy i bieżący nadzór sanitarny;
 • zapobieganie i prowadzenie działalności przeciwepidemicznej wobec chorób zakaźnych i innych powodowanych warunkami środowiska, a także rozpoznawanie zagrożeń biologicznych w ramach systemu wykrywania skażeń w Siłach Zbrojnych RP;
 • nadzór nad bezpieczeństwem i jakością zdrowotną żywności znajdującej się na terenie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

Organy Wojskowej Inspekcji Sanitarnej

 • Główny Inspektor Sanitarny Wojska Polskiego;
 • Szef Wojskowej Inspekcji Sanitarnej - Zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego WP;
 • Komendanci Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej;
 • inspektorzy Wojskowych Ośrodków Medycyny Prewencyjnej.

Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej (WOMP) są jednostkami organizacyjnymi pionu sanitarno-epidemiologicznego Sił Zbrojnych RP, przygotowanymi do skutecznej osłony przeciwepidemicznej i przeciwepizootycznej (zapobieganie chorobom odzwierzęcym) wojsk oraz zabezpieczenia sanitarno-weterynaryjnego. Obszary odpowiedzialności terytorialnej WOMP zgodne są z podziałem administracyjnym kraju i obejmują tereny województw. Wojskowi inspektorzy sanitarni wykonują zadania na zasadach i w trybie przewidzianym dla państwowych inspektorów sanitarnych, uczestniczą też w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych oraz okrętów Marynarki Wojennej w jednostkach organizacyjnych podległych MON oraz w rejonach zakwaterowania przejściowego jednostek wojskowych.

 

WOJSKOWA INSPEKCJA WETERYNARYJNA

Realizuje zadania z zakresu osłony weterynaryjnej wojsk, która jest jednym z elementów podsystemu zabezpieczenia medycznego SZ RP, organizowaną w celu ochrony zdrowia żołnierzy i personelu wojskowego przed chorobami odzwierzęcymi i zatruciami pokarmowymi.

Osłona weterynaryjna wojsk polega na stworzeniu skutecznych barier ochronnych zapobiegających przenikaniu i szerzeniu się w rejonach dyslokacji wojsk takich chorób odzwierzęcych jak wścieklizna, wąglik, leptospiroza, borelioza, włośnica, leiszmanioza i innych oraz zapewnieniu bezpiecznej i właściwej jakości zdrowotnej żywności pochodzenia zwierzęcego przeznaczonej dla SZ RP.

Wojskowa Inspekcja Weterynaryjna wykonuje swoje zadania w szczególności poprzez:

 • zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych;
 • badanie produktów pochodzenia zwierzęcego;
 • współudział w weterynaryjnej kontroli granicznej środków transportu, w tym okrętów i statków powietrznych wykorzystywanych do przewozu zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz wojsk obcych (w ramach wsparcia państwa gospodarza - HNS);
 • kontrolę podmiotów zaopatrujących lub ubiegających się o zaopatrywanie jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wojsk obcych w produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego;
 • sprawowanie nadzoru nad:
  - bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, transporcie i przechowywaniu;
  - przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt;
  - przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt służbowych;
  - obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych i weterynaryjnych;
  - stosowaniem pasz, pasz leczniczych i dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt służbowych;
  - utrzymywaniem zwierząt doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych;
 • prowadzenie monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w prodkutach pochodzenia zwierzęcego;
 • prowadzenie wymiany informacji w ramach systemów wymiany informacji;
 • zbieranie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego oraz ocenę ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym produktem żywnościowym dla konsumenta wojskowego.

 

ZESPÓŁ NADZORU FARMACEUTYCZNEGO

Jest komórką wewnętrzną Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej sprawującą nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz wyrobami medycznymi w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej i w jednostkach wojskowych.

Zespół Nadzoru Farmaceutycznego działa na podstawie Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie wyznaczenia organów wojskowych sprawujących nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Szef Zespołu Nadzoru Farmaceutycznego wydaje decyzje w zakresie:

 • wstrzymania w obrocie lub stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że dany produkt lub wyrób nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
 • wstrzymania w obrocie lub stosowania produktów leczniczych w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że stosowanie danego produktu wywołuje ciężkie niepożądane działanie, albo podejrzenia lub stwierdzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada innym ustalonym dla niego wymaganiom bezpieczeństwa stosowania;
 • wstrzymania w podmiotach leczniczych lub jednostkach wojskowych obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi, którymi obrót jest niedozwolony;
 • uchylenia decyzji o wstrzymaniu dopuszczenia produktu leczniczego lub wyrobu medycznego do obrotu;
 • udzielenia, zmiany, cofnięcia lub odmowy udzielenia zezwolenia na:
  -prowadzenie apteki zakładowej
  -posiadanie w celach medycznych i mobilizacyjnych produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające grupy l-N i substancje psychotropowe grupy IV-P oraz prekursory kategorii 1.

Główne zadania Wojskowej Inspekcji Farmaceutycznej to:

 • przeprowadzanie kontroli warunków sporządzania leku recepturowego lub aptecznego;
 • kontrolowanie warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem obrotu;
 • kontrolowanie aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnych, prowadzących obrót produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi;
 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych, sporządzonych w aptekach zakładowych i w działach farmacji szpitalnej;
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, w tym stosowanymi w weterynarii;
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych;
 • kontrolowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pozostających w zapasach bieżących i wojennych;
 • kontrolowanie obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w jednostkach wojskowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej realizujących zadania poza granicami kraju;
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów wojskowej służby zdrowia;
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę zakładową lub dział farmacji szpitalnej;
 • współpraca z jednostkami organizacyjnymi prokuratury wojskowej, Żandarmerii Wojskowej, Wojskowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej oraz z jednostkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej i samorządów aptekarskiego i lekarskiego;
 • prowadzenie rejestru aptek zakładowych i działów farmacji szpitalnej;
 • prowadzenie rejestru przeprowadzonych kontroli oraz sposobu wykonania zaleceń pokontrolnych;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 • uczestniczenie w realizacji programu przeciwdziałania zjawisku narkomanii w jednostkach organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej;
 • kontrolowanie właściwego sposobu użytkowania, serwisowania oraz prowadzenia wymaganych przeglądów wyrobów medycznych;
 • wnioskowanie o wydanie zezwolenia na wytwarzanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych na potrzeby obronności bezpieczeństwa państwa, w tym przeznaczonych do celów wojskowych;
 • zgłaszanie produktów leczniczych lub wyrobów medycznych w przypadku stwierdzenia ich niepożądanego działania do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;
 • kontrolowanie procedur unieszkodliwiania odpadów medycznych powstałych w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz w wyniku prowadzenia rotacji produktów leczniczych zapasów wojennych;
 • wydawanie opinii dotyczących aptek zakładowych w podmiotach leczniczych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, w których może być odbywany staż farmaceutów lub studentów farmacji;
 • monitorowanie bezpieczeństwa farmakoterapii i prowadzonych badań klinicznych.

 

ZESPÓŁ LABORATORYJNY

WOMP Bydgoszcz posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego AB 1033.

Zespół Laboratoryjny mieści się w dwóch budynkach: przy ul. Gdańskiej 147 i ul. Dwernickiego 1.
W Zespole Laboratoryjnym, zwanym dalej Laboratorium, wdrożono system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących".
Cały personel postępuje zgodnie z zasadą, że jakość jest sprawą wszystkich pracowników, co oznacza, że każdy zna treść dokumentów opisujących system zarządzania i postępuje zgodnie z zawartymi w nich wymaganiami.

Badania prowadzone przez Laboratorium obejmują ochronę zdrowia publicznego w następującym zakresie:

 • bezpieczeństwa zdrowotnego żywności i żywienia;
 • higieny środowiska, a zwłaszcza wody do spożycia;
 • warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
 • higieny środowiska pracy.

Badania te służą zapobieganiu powstawania chorób zakaźnych i zawodowych, chroniąc pracowników i żołnierzy przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych.

Wykonywane badania to:

 • badania fizyczne;
 • badania chemiczne;
 • badania organoleptyczne;
 • badania mikrobiologiczne;
 • badania parazytologiczne.

Laboratorium utrzymuje i doskonali system zarządzania w celu utrzymania wysokiej jakości obsługi klienta i spełniania jego oczekiwań oraz utrzymania i rozszerzania zakresu świadczonych usług badawczych. 

Laboratorium dąży do stałego poprawiania i doskonalenia jakości wykonywanych badań przez systematyczną kontrolę jakości badań, właściwy nadzór nad badaniami oraz stały monitoring systemu zarządzania (przeglądy, audity, uczestnictwa w badaniach PT/ILC, doskonalenie).

 

 

  
 • BIP
pdf

go-up
Kontakt

Wojskowy Ośrodek Medycyny Prewencyjnej - Bydgoszcz
Gdańska 147
85-915 Bydgoszcz
tel. 261413030
fax. 261413030
womp.bydgoszcz@ron.mil.pl

  
 • BIP